trolley_4th_of_july_red_river

ببین رفیق! در نیومکزیکو شهری است به نام رد ریور؛ عمده‌ی درآمدش از راه توریسم است. در سال دوهزار نزدیک پانصد نفر جمعیت داشته است. اگر گذارت افتاد و چهارم جولای بود و سوار این اتوبوس لکنتی شدی، کمی هم ذرت بوداده داشته باش با خودت که بخوری و یاد ما کنی.

Advertisements