و چند چیز دیگر حساسیت داشت.

چه قصه‌گوی توانایی است این بچه. لابد تقدیم به دی‌روز کسی که مثل این بچه توانا بود در قصه گفتن و این روزها انگار دیگر توان جادویی قصه گفتنش را ماموت ازش گرفته است.

Advertisements