green town

دیشب شنیدم تهران و اصفهان و شیراز یک‌سر در دست سبزها است. از شهرهای دیگر خبر ندارم. اما می‌گفتند در شیراز احمدی‌نژادی‌ها درگیری را شروع کردند و با چوب و چماق به جان مردم و کودکان بی دفاع افتادند. پلیس از یک سو و مردم از سویی دیگر به خیابان‌ها ریختند و حاصل آن که شهر یک‌سر سبز شد و دیگر هیچ احمدی‌نژادی جرات ندارد در خیابان رفت و آمد کند. این البته وضعیت اضطراری است. ما شهرها را – حتی برای احمدی‌نژادی‌ها – سبز و آزاد می‌خواهیم.

Advertisements