hemmat2یک طرف خیابان با باتوم‌هایشان روی سپرهایشان ضرب گرفته بودند و طرف دیگر خیابان فریاد می‌زدند بسیجی واقعی همت بود و باکری.

Advertisements