0307

مادر روی لحاف تکه‌دوزی دست کشید و گفت: «زندگی زیباست مثل این. زیباتر از آنست که ولش کنی بروی دنبال باتوم خوردن.»

دختر روی گونه‌ی مادر دست کشید و گفت: «می‌روم که همین را بگویم. بگویم زندگی زیباست.»

Advertisements