در صفحه‌های وب می‌گردم. چشمم بیش از من می‌گردد. نه ایدئولوژی‌ای دارم، نه آگاهی‌ای. مثل خواب‌گردها می‌گردم و می‌دانم و می‌دانی که چشم‌چرانی مانیفست نمی‌خواهد. تو هم با من شریک شو اگر دوست داری.

لابد نیازی به توضیح نیست که این طور وبلاگ نوشتن، پیش از این هم بوده است. چند نمونه‌ی خوبش را آقای اولدفشن نشانمان داده است که نویسنده‌ی این وبلاگ قطعا وام‌دار و دوست‌دار او است.

Advertisements