هر کس تقویمی دارد چهارشنبه, آوریل 15 2009 

clock-showing-timeposition-of-sun-moon-seasons-zodiac-signs-lunar-calendar-date-solar-calendar-date-tidal-position-n-somethings-more-which-i-couldnt-comprehend-from-the-guides-n

هر کسی برای خودش تقویمی دارد. فقط قوم آزتک سنگ غولان نساخته است.

Advertisements

عرض می‌کردم یکشنبه, مارس 1 2009 

بله. زن‌ها در اکوادور مقام مهمی دارند. عرض کردم که می‌توانند پانچو بپوشند و سوار کامیون حمل احشام شوند و دور و دورتر بروند.

بعضی سفیدهاشان حتا توانسته‌اند برنزی بشوند و بروند بالای یک برج بلند در باد و باران و تابش آفتاب با مشعل و تیردان و تبر و این چیزها با شکم برآمده بایستند و هرگز هم وضع حمل نکنند. مثل این یکی.hpim3240

و خب البته بعضی پیرها هم هستند که بعد سی و سه سال هنوز دنبال فرزند و عروس ربوده‌شده‌شان می‌گردند. در همان چند قدمی آن زن سفید باردار نازای برنزی.

3013-madre-de-la-plaza-de-mayo

Head of an Akkadian ruler, Nineveh, 23rd-22nd century BC شنبه, ژانویه 17 2009 

akkadianhead

زنگ نقاشی سه‌شنبه, ژانویه 13 2009 

revlon-almay-etc-249روی ورقه‌ی فلزی طرح را می‌چسبانند. بقیه‌ی قسمت‌ها را با رنگ می‌پوشانند. بعد چسبیده‌ها را می‌کنند و می‌گذارند زیرش زنگ بزند.