jesus-the-redeemerمن هم اگر سی و هشت متر قد داشتم، چیزی کم‌تر از مجسمه‌ی عیسای بخشاینده نمی‌شدم.

Advertisements